Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  ww.dabe.pl.pl.
Sprzedającym jest firma „Netconn Dariusz Bednarek”, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szwedzkiej 33 lokal 18, zarejestrowana w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki www.firma.gov.pl , NIP 113-036-07-43,  REGON 013123340, która jest właścicielem prowadzi internetową sprzedaż materiałów teletechnicznych i elektrotechnicznych pod adresem www.dabe.pl.pl, zwaną dalej DABE.
Adres biura handlowego Sprzedającego: ul. Szwedzka 33 lokal 18, 03-420 Warszawa.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu (22) 490 84 82 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej dabe@dabe.pl
 
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w dyrektywie Rady 93/13/EWG (dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich) i dyrektywie 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dotyczącej sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji) oraz  ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku  życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym i sklepie tradycyjnym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy DABE – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dabe.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.dabe.pl.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i bezpośrednio w sklepie.

§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
2. Sklep internetowy DABE prowadzi sprzedaż detaliczną w siedzibie Sprzedającego i za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie DABE są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych DABE są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą  telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. Na stronie www.dabe.pl w sposób jasny i czytelny widoczna jest jednostkowa cena towaru, koszt jego dostawy, sposób płatności oraz opis techniczny i parametry. W momencie składania zamówienia Kupujący posiada więc jasną informację, co i w jakiej cenie nabywa.
6. Złożenie zamówienia a więc zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez kupującego.
7. Złożenie zamówienia związane jest z naciśnięciem przycisku "Złóż zamówienie". Przycisk ten jest  wyraźnie podpisany i dotyczy złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
10. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Towar można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczana jest zwykle w przeciągu 1- 2 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu tego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. W przypadkach szczególnych, maksymalny czas dostawy towaru wynosi nie więcej niż 30 dni kalendarzowych.
5. W razie niezachowania terminu dostawy konsument może wezwać Sprzedawcę do dostarczenia zamówionego towaru w określonym przez siebie terminie, a w razie jego niedotrzymania, rozwiązać umowę.
6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz  sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy w każdej chwili klikając w link „Cennik transportu” na stronie www.
7. Cena dostawy jest zawsze widoczna na stronie www z opisem danego towaru. Podana cena jest ceną rzeczywistą dostawy danego towaru i nie będzie zmieniona podczas całego procesu składania zamówienia.
8. W przypadku ubezpieczenia przesyłki czy innych usług dodatkowych, konieczne jest uzyskanie wyraźnej zgody Kupującego na wszelkie dodatkowe płatności.

§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), gotówką przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 
§ 6 Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
3. Towar można odebrać osobiście od Usługodawcy po wcześniejszym ustaleniu terminu tego odbioru.
 
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni kalendarzowych .Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedawcy przed jego upływem.
2. Wzór formularza o odstąpienia od umowy oraz  pouczenie , szczegółowo informujące użytkowni­ka o prawie do odstąpienia i jego zakresie, są dostępne na stronie www.dabe.pl.
3. Kupujący nie ma obowiązku użyć formularza odstąpienia o którym mowa powyżej. Może to zrobić w każdej formie, nie tylko na piśmie. Złożenie formularza on-line jest niezwłocznie potwierdzone odbiorem tego formularza przez przedsiębiorcę (np. e-mailem).
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
5. Jeżeli Kupujący użyje towaru w szerszym zakresie, to nie traci prawa odstąpienia od umowy, jednak odpowiada za zmniejszenie wartości towaru, co w konsekwencji ma taki skutek, że Sprzedawca będzie mógł zwrócić konsumentowi jego świadczenie pomniejszone o wartość zużycia.
6. Zgodnie z ustawą j.w., możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na koszt Kupującego na adres siedziby Usługodawcy.
8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
9. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. W terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu towaru, Sklep dokona zwrotu zapłaty za towar wraz z kosztami wysyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe.
10. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów przewyższających koszty standardowej, najtańszej usługi dostawy.
11. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 
§ 8 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość  produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy i na adres Usługodawcy.
3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
5.Kupujący ma do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy: przywraca możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.
6. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy  wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 
§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 
§ 10 Pliki cookies
1. Przez korzystanie z serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Kupującego oraz wykorzystywanie cookies przez Sprzedającego zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wykorzystywanie cookies przez Sprzedawcę, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.
2. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub
smartphonie Kupującego podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której nie on musi na
każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą  regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany niniejszego regulaminu, każdy z zarejestrowanych Kupujących zostanie odrębnie powiadomiony na ich indywidualny adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówień.
5. Data opublikowania regulaminu 13 06 2014 r.
 
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Aktualnie w sklepie trwa przerwa konserwacyjna. Przepraszamy za utrudnienia, zamówienia nie będą realizowane.
W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny.